• Banierstraat 32, 9000 Gent
  • 09 228 90 55
  • info@cdfvzw.be
Logo
Nieuws

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Ministerraad van 28 oktober 2016

Subsidiëring CDF – Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen voor 2016

28 oktober 2016, op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein en minister Sven Gatz

Na onderzoek van de administratie besliste de bevoegde minister eind september vorig jaar om CDF – Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen vanaf 1 januari 2016 niet meer te erkennen als sociaal-culturele vereniging. CDF vzw stapte na die beslissing naar de Raad van State. Deze vernietigde in een arrest van 31 maart 2016 de beslissing van de minister. Bijgevolg blijft CDF een volgens het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk erkende en gesubsidieerde vereniging. De Vlaamse Regering legt nu 106.000 euro vast op het Vlaams Fonds voor de Lastendelging voor de subsidie van CDF vzw in 2016

Via deze link kan je de beslissing terug vinden: http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering?publication_date=last

*******************

De intrekking van een culturele erkenning vereist naleving van de hoorplicht

Bij arrest nr. 234.293 van 31 maart 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak waarbij de Vlaamse minister van cultuur ingevolge klachten over wanbeheer en na plaatsbezoek door zijn administratie beslist om de erkenning in te trekken van een sociaal-culturele vereniging.

Volgens het bestuur volstond dit plaatsbezoek om aan de hoorplicht te voldoen.

Dit standpunt wordt door de Raad van State niet bijgevallen: vooraleer tot intrekking over te gaan, moet de minister zijn voorgenomen beslissing en de motieven ervan vooraf meedelen aan de betrokken vereniging op een wijze dat zij nog nuttig voor haar verdediging kan opkomen. Aangezien het plaatsbezoek nog tot doel had om informatie in te winnen, en er op dat ogenblik ook nog geen voorstel van beslissing bestond (daartoe diende net het plaatsbezoek) volstaat het niet dat de vereniging op dat ogenblik de administratie te woord kon staan. Om die reden wordt het intrekkingsbesluit vernietigd


(31/03/2016)