• Banierstraat 32, 9000 Gent
  • 09 228 90 55
  • info@cdfvzw.be
Logo
Over Ons

Afgekort:  C.D.F. v.z.w.

Benaming:  Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen / Çagdas Dernekler Federasyonu -

Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel:  Banierstraat 32-34, B-9000 Gent

Ondernemingsnr: 453-814-597

 

De Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen vzw is een landelijk erkende vereniging door het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen van de Vlaamse Gemeenschap.
Deze werd opgericht in 1994 uit 7 Turkse verenigingen. Vandaag telt de Federatie 75 lid verenigingen verspreid over 4 provincies zijnde Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Brussel.


1.1.     Missie

1.1.1 Streefdoel

CDF vzw is een vooruitstrevende lekenkoepelorganisatie. De federatie wil mensen met verschillende  overtuigingen en culturen samenbrengen en ze in dialoog laten treden. CDF vzw is een open huis waar verschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Zo kunnen mensen groeien tot kritische burgers die zich thuis voelen in onze samenleving in al haar verscheidenheid.

 

1.1.2. Meerwaarde 

Voor CDF vzw  staat het individu centraal. Het individu wordt aangemoedigd om kritisch na te denken en om taboes te doorbreken. Op die manier kan hij/zij zich maximaal ontplooien. Voorwaarde  hierbij is om elkaar te aanvaarden in zijn/haar eigenheid. CDF biedt gelijke kansen aan iedereen. Hier legt CDF ook een link met de brede gemeenschap want enkel via gelijke kansen kan men meedraaien.

 

1.1.3. Doelgroep

CDF vzw brengt mensen samen die religie en vrijzinnigheid als levenshouding maximaal op een persoonlijke wijze beleven. Zowel Vlaamse zelforganisaties als zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden actief in Vlaanderen die zich kunnen vinden in deze waarden en wereldlijke visie mogen op onze steun rekenen.

 

1.1.4. Werkwijze

Om dit te realiseren zet CDF vzw zich in voor sociaal-cultureel werk via 3 pijlers zijnde schakel-, netwerk- en ondersteuningsfunctie, waarbij geen enkele activiteit vanuit een religieuze of nationalistische invalshoek benaderd wordt.

 

1.1.5. Samenwerking

CDF vzw sluit zich niet op in de eigen werking maar kiest ervoor actief samen te werken met partners, zowel lokaal, nationaal als internationaal, wiens profiel nauw aansluit op onze organisatie.

 

1.2.     Visie

Er is duidelijk wat in beweging in Vlaanderen en Europa. Na de crisis wordt vandaag volop bespaard, niet in het minst in de socio-culturele sector, terwijl discriminatie op de arbeids- en huisvestingsmarkt samen met andere problemen onverminderd blijven bestaan. In 2014 en begin 2015 werden wij geconfronteerd met de problematiek van de radicalisering en de daarop volgende toename van de islamofobie.

Iedereen die actief is met minderheden wordt steeds meer met deze problemen geconfronteerd. Ook CDF vzw krijgt via haar achterban dagelijks te maken met de toename van samenlevingsproblemen. Wij laten er ons hoofd echter niet door hangen, maar kiezen volop voor de actie. Wij zijn er immers van overtuigd dat wij in deze crisis een belangrijke rol kunnen en moeten opnemen. Zoals een zitdag van de OCMW voor 50-plussers met een migratieachtergrond in de Banierstraat. Tijdens het bezoek van de visitatiecommissie in september 2013 was ons eens te meer duidelijk geworden welke unieke rol CDF als pluralistische, progressieve, niet-religieuze en niet-nationalistische etnisch-culturele federatie in Vlaanderen bekleedt. Het is duidelijk dat CDF vzw een alternatief is voor mensen die moeilijk aansluiting vinden bij andere organisaties van minderheden die wel een uitgesproken link hebben met een bepaald land (zoals Turkije of Marokko), een bepaalde religie (zoals de islam) of die grotendeels inzetten op louter culturele activiteiten (zoals muziek en theater).

 

De achterban van CDF vzw groeit niet verwonderlijk vooral bij die groep die weinig affiniteit heeft met nationalisme (uit politieke overtuiging of door gemengde achtergrond, zoals Turkse Bulgaren en Koerdische Kazakken), die omwille van hun precaire situatie (thuisloosheid, illegaliteit, armoede) weinig interesse kan opbrengen voor het puur culturele of die heel actief een rol in de maatschappij willen opnemen.

De veranderende context en vernieuwing van onze achterban stelt de federatie voor een groot aantal uitdagingen, waar we in het beleidsplan van 2016-2020 sterk op zullen inzetten.

 

            1.3.     Kernopdrachten CDF vzw

De Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen vzw is een landelijk vereniging van etnisch culturele minderheden, erkend door het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen van de Vlaamse Gemeenschap. Deze werd opgericht in 1994 uit 7 Turkse verenigingen. Vandaag telt de Federatie 80 lid verenigingen verspreid over 4 provincies zijnde Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Brussel. De Federatie ziet de hierna volgende opsomming als het geheel van haar kerntaken:

 

1.         Het ondersteunen, informeren en sensibiliseren van de afdelingen.

2.         Het organiseren van kaderopleidingen.

3.         Het ontwikkelen en aanbieden van educatieve pakketten en documentatiemiddelen.

4.         De betrokkenheid bij het beleid en het politieke bewustzijn van de leden verhogen.

5.         Het signaleren van beleidsadviezen via diverse overlegkanalen.

6.         Het creëren van een ruimte voor culturele uitwisseling en interculturele dialoog.

 

De werking van CDF vzw staat of valt met de samenhang van de verschillende organen (Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, en Personeel). We streven naar een sterke basis bij onze verenigingen die het fundament vormen van een sterke federatie.

 

1.4.     Organigram

            Algemene Vergadering

            Raad van Bestuur

            Directie

            Personeel

1.4.1.   Algemene vergadering

In de Algemene vergadering worden belangrijke beslissingen genomen in verband met de werking van de federatie. Alle verenigingen kunnen mandatarissen afvaardigen naar de deze belangrijke bijeenkomst. De AV is in 2016 bijeengeroepen 06 mrt,. In 2016 telde de federatie 75 afdelingen waarvan meer dan de helft aanwezig was op de AV.

 

Op de onderstaande tabel kan je de spreiding van de 75 afdelingen zien.

Legende:

Code 01: Antwerpen                          15 verenigingen

Code 02: Brussel                               25 verenigingen

Code 03: Limburg                               2 verenigingen

Code 04: Oost-Vlaanderen                33 verenigingen

 

Met de komst van nieuwe gemeenschappen klokt de federatie af op 17 verschillende nationaliteiten. Door de groeispurt van de verenigingen in Brussel kent de federatie een overwicht van Turkse verenigingen. Hieronder heb je een overzicht van de verhoudingen en de spreiding.

 

1.4..2.  Raad van bestuur

De Raad van bestuur houdt de vinger op de pols en zorgt voor de opvolging van de werking van de federatie. De Raad van Bestuur heeft tevens de gevoelssprieten van de federatie, zij zorgen dat we de juiste koers blijven varen en dringende zaken kordaat worden opgevolgd. De Raad komt minstens zes wekelijks samen, afhankelijk van de agenda vervoegd door twee externe deskundigen.

 

 

1.4.3.  Directie

De directeur oefent het dagelijks toezicht uit over de overige personeelsleden en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur.

De directeur is eindverantwoordelijke voor het uitvoeren van de werking, de financiën en het personeelsbeheer en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur. De directeur is verantwoordelijk voor de goede en vlotte werking van het secretariaat.

 

1.4.4.   Personeel