• Banierstraat 32, 9000 Gent
 • 09 228 90 55
 • info@cdfvzw.be
Logo
Statuten


Benaming: C.D.F. vzw “Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen
in het Turks “C.D.F”, afgekort “Cagdas Dernekler Federasyonu ”.
Rechtsvorm: Vereniging Zonder Winstoogmerk
Zetel: Banierstraat 32-34, B-9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0453 814 597

De algemene vergadering van 24 oktober 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

TITEL I NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
Artikel 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam “Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen”, in het Turks “C.D.F”, afgekort “Cagdas Dernekler Federasyonu ”.
Artikel 2
De zetel van de v.z.w. is gevestigd te B-9000 Gent, Afrikalaan 301, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent.
Artikel 3

 • De v.z.w. heeft als doel het behartigen van het sociaal-cultureel volwassenenwerk voor etnisch-culturele minderheden bij middel van de sociaal-culturele methodiek. Dit omvat de activiteiten die de ontplooiing van volwassen allochtonen en hun maatschappelijke participatie willen bevorderen bij middel van de gemeenschapsvormende, culturele, maatschappelijke en educatieve functies, zoals bepaald in het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
 • Het doel omvat in het bijzonder
 • Het behartigen van de belangen van migranten;
 • Het ontwikkelen van een veelzijdige werking die gericht is op de emancipatie, participatie en integratie van migranten in de Vlaamse maatschappij, dit in het kader van de opbouw van een harmonische samenleving;
 • De verdediging van de rechten van de mens en het bestrijden van rassendiscriminatie, door erop toe te zien dat de bestaande wetten nageleefd worden;
 • Het stimuleren van de doorstroming van migranten naar het hoger onderwijs en het van de kwaliteit van het onderwijs voor migrantenkinderen;
 • Het ontwikkelen en ondersteunen van de werking van de lidverenigingen bij middel van een vormingsaanbod;
 • Het verstrekken van sociale, juridische en technische begeleiding;
 • Het stimuleren van de samenwerking tussen de plaatselijke lidverenigingen;
 • Het bevorderen van de verstandhouding tussen migrantenorganisaties, Belgische burgers en organisaties door informatieverstrekking en -uitwisseling, overleg, samenwerking en activiteiten.

Artikel 4
De v.z.w. mag alle rechtshandelingen stellen die nuttig of nodig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de v.z.w. en dit onbeperkt en zonder limiet van tijd of frequentie. Zij mag tevens hiertoe alle roerende of onroerende goederen verwerven, behouden en van de hand doen in welke vorm dan ook. De v.z.w. kan tevens economische activiteiten uitoefenen voor zover deze bijkomstig blijven en de opbrengst van deze activiteiten integraal naar de realisatie van het statutair doel gaan.
 

TITEL II LEDEN
Artikel 5

 1. Het minimum aantal leden bedraagt tien. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid worden van de v.z.w. De rechtspersonen worden beperkt tot de lokale en regionale verenigingen van etnisch-culturele minderheden. Ook autochtone natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid worden met een maximum van 1/10 van het totaal aantal lidverenigingen van de v.z.w.
 2. De v.z.w. telt effectieve en toegetreden leden.
 3. Effectieve leden worden, op voordracht van de Raad van Bestuur, aanvaard bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Algemene Vergadering.
 4. De Raad van Bestuur kan, onder door haar te bepalen en door de algemene vergadering te bekrachtigen voorwaarden, andere personen als ere-, steunend of adviserend lid toelaten tot de v.z.w. Deze leden zijn toetredende leden.
 5. Het lidmaatschap is van onbepaalde duur. Elk lid kan evenwel te allen tijde ontslag nemen. Het ontslag moet schriftelijk gemeld worden aan de Raad van Bestuur.
 6. Een lid kan slechts worden uitgesloten door de Algemene Vergadering met een meerderheid van tweederden van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. De uitsluiting van een lid dient op de agenda te worden vermeld. Een lid dat voor uitsluiting wordt voorgedragen, heeft het recht gehoord te worden door de Algemene Vergadering.

Artikel 6
De lidmaatschapsbijdrage wordt tweejaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering. De bijdrage bedraagt maximum 125 euro. Toegetreden leden zijn vrijgesteld van lidmaatschapsbijdrage.
Artikel 7
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen derhalve ook nooit enige teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane opbrengsten vorderen.
 

TITEL III ALGEMENE VERGADERING
Artikel 8

 1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden.
 2. Elk effectief lid of, in het geval van een rechtspersoon, vertegenwoordiger van een effectief lid, beschikt over één stem, maar kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid per geschreven volmacht. Een effectief lid kan slechts één volmacht dragen.
 3. De toegetreden leden hebben het recht de Algemene Vergadering bij te wonen, evenwel zonder stemrecht. Zij worden, samen met de effectieve leden, uitgenodigd op de vergaderingen.
 4. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of de oudste bestuurder.

Artikel 9
Enkel de Algemene Vergadering is bevoegd voor

 1. de goedkeuring van de statuten en elke wijziging van de statuten;
 2. de goedkeuring van het huishoudelijk reglement en elke wijziging van het huishoudelijk reglement;
 3. de (her)benoeming van de bestuurders;
 4. de vaststelling van, binnen de wettelijke limieten, een eventuele onkostenvergoeding van de bestuurders;
 5. de kwijting van de bestuurders en het instellen van een eventuele vordering tegen de bestuurders wegens foutief beheer;
 6. het afzetten van de bestuurders;
 7. de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting;
 8. de aanvaarding en de uitsluiting van de effectieve leden;
 9. de vrijwillige ontbinding van de v.z.w. en de benoeming van de twee vereffenaars;
 10. de omzetting van de v.z.w. in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 11. alle andere door de statuten aan de Algemene Vergadering expliciet toegekende bevoegdheden.

Artikel 10

 1. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens als het doel of het belang van de v.z.w. dit vereist.
 2. De Algemene vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar. de loop binnen de zes maand na afsluiting van het boekjaar.
 3. Alle leden dienen opgeroepen te worden per gewone brief ten minste acht werkdagen voor de vergadering. De oproepingsbrief is slechts geldig indien hij ondertekend is door de voorzitter of twee bestuurders. De oproepingsbrief vermeldt steeds de agenda zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Artikel 11
Met uitzondering van de gevallen door de wet en de statuten voorzien, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen, beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.
Artikel 12
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en secretaris en bewaard in een register op het secretariaat van de v.z.w. Dit register kan op de zetel van de v.z.w. worden ingezien door de leden en belanghebbende derden.

TITEL IV RAAD VAN BESTUUR
Artikel 13
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste vijf bestuurders die effectief lid zijn van de v.z.w. of, in geval van een rechtspersoon, een effectief lid vertegenwoordigen. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van twee jaar. Tussentijds verkozen bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, met uitzondering van een door de Algemene Vergadering goed te keuren forfaitaire onkostenvergoeding.
Artikel 14
Het mandaat eindigt

 1. automatisch bij het niet meer voldoen aan de voorwaarde voor het invullen van het mandaat;
 2. bij overlijden;
 3. bij afzetting door de Algemene Vergadering, die dit te allen tijde kan beslissen;
 4. bij het verstrijken van de termijn van twee jaar;
 5. bij wettelijke redenen;
 6. bij vrijwillig ontslag, indien schriftelijk ingediend.

Artikel 15

 1. De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter of, in diens afwezigheid de ondervoorzitter of twee bestuurders, roept de Raad van Bestuur bijeen en zit de vergadering voor. In geval van belet of afwezigheid, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of de oudste bestuurder.
 2. De Raad van Bestuur vergadert slechts geldig indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is of volmachtdrager. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die hem vervangt. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen, maar niemand kan meer dan één volmacht dragen.
 3. De Raad van Bestuur vergadert minstens viermaal per jaar. Alle bestuurders dienen opgeroepen te worden bij gewone brief ten minste acht werkdagen voor de vergadering. De oproepingsbrief is slechts geldig indien hij ondertekend is door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of twee bestuurders. De oproepingsbrief vermeldt steeds de agenda zoals vastgesteld door de voorzitter.
 4. Van elke vergadering worden er notulen opgemaakt, ondertekend door de voorzitter en secretaris en bewaard in een register op het secretariaat van de v.z.w. Dit register kan op de zetel van de v.z.w. worden ingezien door de leden.

Artikel 16

 1. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de v.z.w. en vertegenwoordigt deze, zonder bijkomende machtiging van de Algemene Vergadering, in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de Wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.
 2. De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meerdere bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de v.z.w. De benoeming van een of meerdere gevolmachtigden wordt neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en bekendgemaakt in de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad.
 3. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

 

TITEL V LOOPTIJDEN, PERIODES EN EINDE VAN DE V.Z.W.
Artikel 17
De v.z.w. is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 18
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Artikel 19

 1. Bij ontbinding wordt het vermogen overgedragen aan een v.z.w. met een gelijkaardig doel.
 2. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering twee vereffenaars.

TITEL VI VARIA
Artikel 20
Er wordt een huishoudelijk reglement opgesteld.
Artikel 21
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, toepasselijk.